Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt online
E-mail
Województwo
Stanowisko
Wiadomość
Facebook

Szkolenia wyjazdowe

podatki,prawo pracy,zarządzanie zasobami,

skorzystaj z dofinansowania z BUR lub KFS

X

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych
NowośćPromocja

Miejsce: Katowice

Termin: 2019-09-12 - 2019-09-13

Prowadzący: Leszek Malinowski

Czas trwania: 12 h

Cena: 849 PLN (999 PLN) + 23% VAT
cena first minute-obowiązuje do 5 września

Dzień pierwszy

Moduł I ASPEKTY PRAWNE I WROŻENIOWE RODO
1.    Przepisy prawa normujące ochronę danych osobowych.
2.    Wyznaczenie   i zadania IOD oraz jego zastępcy
3.    Inwentaryzacja czynności przetwarzania
4.    Rejestr czynności przetwarzania
5.    Klauzule informacyjne
6.    Zasady powierzenia przetwarzania danych.
7.    Wdrożenie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
8.    Wdrożenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Moduł II BEZPECZEŃSTWO DANYCH
1.    Normy pomocnie w ochronie danych
2.    Monitowanie przetwarzania  danych
3.    Przydatne oprogramowanie dla IOD
4.    Organizacja działalności informatycznej w podmiocie przetwarzania
5.    Zadania informatyków w bezpieczeństwie informacji
6.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Dzień drugi
Moduł III MONITOROWANIE, AUDYT I OCENA RYZYKA
1.    Zasady audytowania.
2.    Ryzyko oraz szacowanie ryzyka jako proces
3.    PIA – narzędzie do szacowania ryzyka
4.    Inne metody szacowania ryzyka

Moduł IV. FORMALIZM W DZIAŁALNOŚCI IOD
1.    Wykorzystanie posiadanych zasobów i dokumentacji do RODO.
2.    Polityka ochrony Danych.
3.    Inne polityki
4.    Dane kadrowe w świetle RODO
5.    Dokumentowanie zdarzeń
6.    Informowanie o naruszeniu ochrony danych

Szkolenie przeznaczone jest pracowników podmiotów publicznych wykonujący czynności IOD na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Podmiotami zobowiązanymi do wyznaczenia IOD na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości są przede wszystkim: sądy, prokuratury, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa. Obowiązek ten mają również  Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Krajowa Administracja Skarbowa. Także  komendanci straży gminnej i miejskiej musza wyznaczyć IOD, niezależnie od tego, czy są oni umiejscowieni w strukturze urzędu gminy czy nie.  Ponadto wymóg wyznaczenia inspektora spoczywa także na Głównym  Inspektorze Nadzoru Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Ministerstwie Środowiska, Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska, Straży Rybackiej, Głównym Inspektorze Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, urzędach morskich, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej  Straży Pożarnej, Inspektorze Nadzoru Wewnętrznego (MSWiA). Nowe regulacje określają, że podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych oraz przewoźnicy lotniczy również są w grupie administratorów, którzy muszą powołać IOD.

W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ PAŃSTWO:
-    Jak praktycznie wykonywać czynności IOD.
-    Co to są polityki ochrony danych.
-    Jak budować wewnętrznie nomy bezpieczeństwa.
-    Jak bezpiecznie użytkować infrastrukturę informatyczną dla celów jednostki publicznej 
-    Jak monitować ochronę danych
-    Jak reagować na incydenty
-    Ja skutecznie zgłosić incydent.

Pozyskanie wiedzy wzwiązku z poniższymi wymaganiami:

Inspektor Ochrony Danych wyznaczony na podstawie art. 46 musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych, oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań, a w tym w szczególności :

1) znajomość dyrektywy i  ustaw ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych;

2) prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania;

3) monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;

4) monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;

5) współpraca z Prezesem Urzędu;

6) monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4, oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;

7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38, oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach;

8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw, o których mowa w rozdziale 4;

9) przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 37, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;

10) sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Leszek Malinowski


Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Wyżej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Certyfikowany trener biznesu.
Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych.
Były wykładowca zarządzania oraz logistyki. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Certyfikowany trener biznesu posiadający duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia. Asesor kompetencji zawodowych. Autor publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Specjalista w zakresie front office i back office, analiz kosztów działalności firm, technik organizatorskich oraz obniżenia kosztów procesów logistycznych. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia. Współpracownik kancelarii prawnych.

Koszt uczestnictwa:

• jednej osoby 849 plus 23% VAT, razem 1044.27
• VAT- zw. –obowiązuje  jednostki budżetowe składające oświadczenie o rodzaju środków finansowych.
• kolejnych osób - prosimy o kontakt

Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.

Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

(KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena obejmuje:

• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy,obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia

Płatności:

• Prosimy realizować po otrzymaniu faktury.

Miejsce szkolenia:

• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.

Zaproszenie zawiera:

• -temat szkolenia
• -miejsce
• -godziny realizacji

Informacje:

• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

27.08

2019

27.08

2019

27.08

2019

Zmiany podatkowe VAT, CIT 2019 i 2020 w przedsiębiorstwach komunalnych i wodociągach.

Zakopane-Szczawnica Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

24.09

2019

Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja-motywacja-rozwój.

Polanica- Praga Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

17.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Ustroń Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

24.10

2019

Inspektor Ochrony Danych (IOD) dla służb mundurowych

Mielno Szkolenie wyjazdowe Nowość Promocja

12.09

2019

29.07

2019

Faktury VAT 2019

Katowice Nowość

29.07

2019

E-mail znajomego

Twoje imię i nazwisko

Twój e-mail

X

"Duża wiedza prowadzącego, jasne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania (...),jasne i czytelne materiały szkoleniowe"

B. Mączka

SAKHO

"Organizacja szkolenia bardzo dobra.Osoba wykładowcy b. kompetentna, komunikatywna. Podejscie prowadzącego indywidualne, tłumaczenia logiczne, wykład zrozumiały oparty o dyskusję, wspólne wyciąganie wniosków. Naprawdę polecam.

D.Nowak

Elzab sa

"Prowadzący posiada szczegółową wiedzę na temat szkolenia, ilość godzin odpowiednia do zapoznania się z tematem szkolenia".

K. Chwedyna

Navimor international

"Ciekawy sposób prezentowania zagadnień, na wysokim poziomie"

B.Dobranowski

UM

"Prowadząca szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem praktycznym, szkolenie prowadzone w sposób rzetelny, merytoryczny."

M. Krasoń

UM Katowice

"Jestem pod dużym wrażeniem meerytorycznym przeprowadzonego szkolenia. Poruszane tematy trafnie dobrane do potrzeb. Bardzo obrazowa przedstawione zagadnienia"

K.Tusk

Eco SA

Praktyczne zastosowanie przepisów, przystępny sposób przekazania wiedzy.

K. Kowalska

Trutex sp z o.o.

„Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Organizator, wykładowca komunikatywni, przesympatyczni. Firma szkoleniowa godna polecenia. Wykład absolutnie merytoryczny, oparty na przykładach, w logiczny sposób docierający do słuchacza.”

A.Niezgoda

OPWiK

"Szkolenie godne polecenia. Wykładowca bardzo dobre , rzeczowo, prowadził wykład."

B. Pokrzywnicka

Bigramet

Szkolenie prowadzone było profesjonalnie i zaspokoiło moje oczekiwania, dowiedziałem się różnych nowych kwalifikacjach środków trwałych.

S. Słowikowski

PPK

X